Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van Technima Benelux Industrial Solutions B.V. gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17157731, aldaar gedeponeerd.

I. TOEPASSELIJKHEID

 1. Op onze overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

II. AANBIEDINGEN

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk, telefonisch dan wel per fax of mail is aanvaard.
 2. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewust roekeloosheid van verkoper bewijst.

III. RISICOCLAUSULE

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostprijsbepalende factoren.
 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen door onze leveranciers aan ons berekende prijzen, wijziging ondergaan, ook al vindt dit plaats ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd geoffreerde of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

IV. TERMIJN VAN LEVERING, OVERMACHT

 1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden vangt eerst aan nadat wij alle voor de levering noodzakelijke toestemming, vergunning(en), toewijzing en gegevens hebben ontvangen.
 2. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht waaronder te verstaan elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 3. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever gerechtigd is binnen een overeengekomen termijn het tijdstip te bepalen, waarop de levering moet plaatsvinden, is hij verplicht 14 dagen voor het door hem gewenste tijdstip ons daarvan in kennis te stellen. Wanneer de opdrachtgever ons niet tijdig in kennis stelt van het door hem gewenste tijdstip van levering, zijn wij gerechtigd na afloop van de overeengekomen termijn de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, ter onzer keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid gereed is gekomen. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.

V. TRANSPORT

 1. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan Euro. 350,– exclusief B.T.W. vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
 2. Bij een order met een factuurwaarde van meer dan Euro 350,– exclusief B.T.W. vindt, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering, binnen Nederland, franco plaats.
 3. Bij levering franco is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs begrepen.
 4. Bij levering af magazijn worden eventueel door ons te betalen vrachtkosten door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Zowel bij levering franco als af magazijn vindt het transport van hetgeen door ons is geleverd voor risico van de opdrachtgever plaats.
 6. Wij zijn vrij in de keuze van het transportmiddel en in de keuze van de route; wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.

VI. LEVERING EN AANVAARDING

De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard:

 1. bij levering af magazijn, zodra de goederen aan de (transporteur van de) opdrachtgever zijn overhandigd;
 2. bij levering franco, zodra de goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd;
 3. ter zake van levering en aanvaarding strekt de door de opdrachtgever c.q. diens gemachtigde te ondertekenen afleveringsbewijs van onze expediteur en/of het rapport van de vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen, tot bewijs, behoudens tegenbewijs.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Ongeacht het in artikel VI. bepaalde, gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over, nadat al hetgeen ons terzake van deze goederen door de opdrachtgever verschuldigd is, inclusief eventuele rente en kosten, is voldaan. De opdrachtgever is niet gerechtigd goederen, zolang deze nog niet aan ons zijn betaald, aan derden in eigendom over te dragen of op andere wijze aan derden over te dragen, op grond van welke titel dan ook, dan wel deze op enigerlei wijze te bezwaren.

VIII. PRIJS

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting berekend en als zodanig vermeld hetzij af magazijn, hetzij franco magazijn afnemer, binnen Nederland, voor zover laatstgenoemde plaats door het transportmiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is.
 2. Extra emballage is niet in de opgegeven prijs begrepen en kan afzonderlijk worden berekend.
 3. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan Euro 350,– exclusief B.T.W. zal door ons minimaal Euro 17,50 of Euro 45,– in geval van verzending per pallet, exclusief B.T.W. aan vrachtkosten in rekening worden gebracht.

IX. BETALING

 1. Alle betalingen aan ons geschieden, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door ons daartoe op onze aanbieding en/of factuur vermelde rekening(en).
 2. Indien niet op overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum rente van 1,5% per maand of deel daarvan verschuldigd.
 3. Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidstelling door de opdrachtgever te verlangen ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidstelling geeft ons het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocatenkosten zijn begrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan ons verschuldigde met een minimum van Euro 500,–.
 6. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, of bij een eerst geplaatste order, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

X. GARANTIE EN RECLAMERING

 1. Gebreken aan goederen waarvan opdrachtgever bewijst dat deze binnen twee maanden na de levering zijn ontstaan en dat deze betrekking hebben op de deugdelijkheid van de grondstoffen en/of materiaal zullen door ons kosteloos worden vervangen, behoudens wanneer sprake is van breukschade en behoudens indien het goederen betreft die in niet-verzegelde verpakkingseenheid worden afgeleverd.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door ons geleverde producten indien blijkt dat opdrachtgever zich niet gehouden heeft aan de gebruiksvoorschriften of aan het product ander producten toevoegt.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties.
 4. Wij zijn voorts nimmer aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van het op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.
 5. Op ons verzoek zal de opdrachtgever deze goederen franco aan ons opsturen.
 6. Indien de opdrachtgever van de door ons geleverde goederen gebruik maakt voor andere doeleinden dan waarvoor zij door ons geleverd zijn of afwijkt van de door ons aangegeven wijze van gebruik, zijn wij tot geen enkele garantie gehouden. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk binnen acht dagen na levering der goederen te geschieden bij overschrijding waarvan wij niet tot enige garantie gehouden zijn
 7. Reclamering ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk binnen acht dagen na de constatering te geschieden, tot ultimo veertien dagen na de sub 1. genoemde garantietermijn, bij overschrijding waarvan wij niet tot garantie gehouden zijn.
 8. Voor de door ons geleverde, doch door ons van derden betrokken goederen en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in de mate waarin de leverancier van die goederen aan ons garantie heeft gegeven.
 9. In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het verbruik dat inmiddels van het geleverde goed is gemaakt.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van onze garantie verplichtingen uitsluitend binnen Nederland.
 11. De voldoening van onze garantieverplichtingen geldt als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, zijn wij niet gehouden.
 12. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit, en evenmin indien derden al dan niet op last van de opdrachtgever, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging aan het door ons geleverde hebben aangebracht.

XI. RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen en mits zulks franco geschiedt.
 2. Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch onze goedkeuring in.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming door ons van de in artikel X. genoemde garantieverplichtingen. Iedere vordering ter zake van bedrijfsschade of andere direct of indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Wij zijn, onverminderd het in artikel X. bepaalde, behoudens bij grove schuld of opzet onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schades of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van onze ondergeschikten of van personen door ons tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd;
  b. overschrijding van de levertijd.

XIII. DOORVERKOOP

 1. De door Technima Benelux geleverde producten mogen niet onverpakt en in andere verpakkingseenheden dan de originelen worden verkocht dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Technima Benelux.
 2. Technima Beneluxis niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien AFNEMER (onder zijn private label) in zijn hoedanigheid van wederverkoop een door Technima Benelux vervaardigd product met een verkeerd advies aan de verbruiker verkoopt.
 3. AFNEMER is niet bevoegd door Technima Benelux vervaardigde producten te exporteren, zonder dat Technima Benelux daarvan in kennis is gesteld en goedkeuring daaromtrent heeft verleend.
 4. Doorverkoop van producten onder private label is alleen voorbehouden aan de wettige eigenaar, die tevens opdrachtgever is.
 5. Bij verbreking van de relatie tussen Technima Benelux en de opdrachtgever van het private label, gaan de rechten van het private label volledig over op Technima Benelux tenzij partijen anders overeenkomen.

XIV. ONTBINDING

 1. Onverminderd het in de vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van zijn bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, waarbij ons het recht op vergoeding van eventuele door ons geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
 2. In geval van ontbinding als sub 1 bedoeld, wordt de ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 4. Bij beëindigen als vorenbedoeld zijn alle vorderingen en goederen terstond opeisbaar en is Technima Benelux daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en of rente.

XV. BEWIJS VAN ADMINISTRATIE
Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in onze administratie aanwezige gegevens beslissend.

XVI. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

 1. 1. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding of tot het nemen of instandhouden van conservatoire maatregelen te verkrijgen – worden onderworpen:
  a. door de opdrachtgever aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch;
  b. door ons te onzer keuze aan genoemde rechter of bevoegde rechter van de opdrachtgevers woonplaats.
 2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

XVII. INWERKINGTREDING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2003. Zij zijn op genoemde datum gedeponeerd op de Griffie van de Arrondissement rechtbank te ’s-Hertogenbosch.