1. Voorstelling van de website

 

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie wordt er de gebruikers van de website www.technimabenelux.com duidelijk gemaakt wat de identiteit is van de verschillende belanghebbenden in de context van de realisatie en de opvolging ervan:

Eigenaar: Technima SAS – 62182038000049 – 5 rue ampère, NERSAC, FRANCE
Maker
PlusCom - Agence de communication
Publicatieverantwoordelijke: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
Host: OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1
Credits: PlusCom - Communicatiebureau

  

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

 

Het gebruik van de website www.technimabenelux.com impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de website www.technimabenelux.xom worden daarom uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door de TECHNIMA GROEP, die vervolgens zal trachten om de gebruikers over de data en tijden van de interventie op de hoogte te stellen.

De website www.technimabenelux.com wordt regelmatig bijgewerkt door Mathurin CHOQUET. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich desondanks op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten

 

Het doel van de website www.technimabenelux.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

De TECHNIMA GROEP streeft ernaar de inhoud van de website www.technimabenelux.com zo actueel mogelijk te houden. De TECHNIMA GROEP kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheden, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haar schuld, hetzij door de schuld van externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.technimabenelux.com wordt als indicatie gegeven en is aan wijziging onderhevig. Bovendien is de informatie op de website www.technimabenelux.com niet volledig. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds deze online staan.

 

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

 

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in toegang te verkrijgen tot de website met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is.

 

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

 

De TECHNIMA GROEP bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen op de website te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: TECHNIMA GROEP.

Elk niet toegelaten gebruik van de website of één van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Codex van Intellectuele eigendom.

 

6. Beperkingen van aansprakelijkheid

 

De TECHNIMA GROEP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.technimacentral.com hetzij als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet aan de specificaties voldoet aangegeven in punt 4, hetzij als gevolg van het voorkomen van een bug of een onverenigbaarheid.

De TECHNIMA GROEP kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website  www.technimabenelux.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. De TECHNIMA GROEP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Waar van toepassing, behoudt de TECHNIMA GROEP zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

 

7. Beheer van persoonlijke gegevens

 

Zie ons privacybeleid.

  

8. Hypertekstlinks en cookies

 

Zie ons beleid inzake cookies.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Elk geschil in verband met het gebruik van de website www.technimabenelux.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

 

10. De belangrijkste toepasselijke wetten

 

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Woordenlijst

 

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde website.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).