Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over hoe de TECHNIMA GROEP de informatie gebruikt en beschermt die u ons verstrekt, indien van toepassing, wanneer u deze website gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: www.soppec.com, alsook de andere websites van de verschillende dochterondernemingen: www.technimacentral.comwww.technimanordic.comwww.technimabenelux.com, en www.cia-technimasudeuropa.com.

U dient er rekening mee te houden dat dit privacybeleid te allen tijde door de TECHNIMA GROEP kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de gebruiker zodra deze online zijn geplaatst. Het wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker dit vertrouwelijkheidsbeleid en het gebruik van cookies regelmatig raadpleegt met betrekking tot eventuele wijzigingen.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Over het algemeen kunt u de TECHNIMA GROEP-websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over u bekend te maken. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan de TECHNIMA GROEP te verzenden.

In geval van weigering heeft u echter geen toegang tot bepaalde informatie of diensten die u heeft aangevraagd. Als zodanig kan de TECHNIMA GROEP in bepaalde gevallen verplicht zijn om u te vragen om uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie, intracommunautaire btw (hierna uw “Persoonlijke informatie”) in te voeren. Door deze informatie te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze doorTECHNIMA GROEP zal worden verwerkt voor de in punt 2 hieronder vermelde doeleinden en voor de aan het einde van elk formulier vermelde doeleinden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, alsook de wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, informeert deTECHNIMA GROEP u over het volgende:

     

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de TECHNIMA GROEP met maatschappelijke zetel te 5 rue ampère, Nersac – Frankrijk.

Tel.: + 33 (0)5 45 90 93 12 ; Fax: + 33 (0)5 45 90 58 67 ; Mail: technima@technimasas.com

 

2. Doel van de verwerking

 

De TECHNIMA GROEP verwerkt uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk:

(a) om u de gevraagde informatie of diensten te bieden (met name: het verzenden van de nieuwsbrief, het commerciële aanbod, whitepapers of de beoordeling van uw nalevingsniveau via een quiz); en/of

(b) voor het verzamelen van informatie waarmee wij onze website, onze producten en diensten (met name door cookies) kunnen verbeteren; en/of

(c) om contact met u op te nemen betreffende verschillende evenementen met betrekking tot deTECHNIMA GROEP, inclusief, maar niet beperkt tot, productupdates en klantenondersteuning en/of

(d) om gevolg te geven aan een offerteaanvraag of online bestelling.

 

3. Ontvangers

 

Enkel de TECHNIMA GROEP is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit overgedragen aan een derde, ongeacht de onderaannemers waarop de TECHNIMA GROEP een beroep doet (meer informatie hierover vindt u in punt 7 hieronder). De TECHNIMA GROEP, noch haar onderaannemers, verkoopt de persoonlijke gegevens van de bezoekers en gebruikers van haar website.

  

4. Duur van bewaring

 

Uw persoonlijke informatie wordt door de TECHNIMA GROEP alleen bewaard voor de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, die in geen geval 36 maanden kan overschrijden.

 

5. Computerrechten en vrijheden

 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1 of door het formulier hiernaast in te vullen.

 

Recht op toegang en communicatie van gegevens

U heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die betrekking op u heeft.

Vanwege de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens die de verantwoordelijkheid van de TECHNIMA GROEPis, wordt u echter geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt, op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit levert, inclusief door het voorleggen van een scan van uw geldige ID (indien gevraagd door ons speciale elektronische formulier) of van een ondertekende fotokopie van uw geldige ID (in geval van een schriftelijk verzoek).

De TECHNIMA GROEP informeert u dat zij het recht heeft om zich, indien nodig, te verzetten tegen duidelijk misbruik (op basis van het aantal, de repetitieve of systematische aard).

Om u te helpen in uw proces, vooral indien u uw recht op toegang wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek naar het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een e-mailsjabloon ontwikkeld door de Nationale commissie voor informatica en vrijheden (de “CNIL”) 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

 

Recht op rechtzetting van de gegevens

Onder dit recht staat de wet u toe om te verzoeken om rechtzetting, bijwerking, vergrendeling of verwijdering van gegevens over u die mogelijk onjuist, fout, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt eveneens algemene en specifieke richtlijnen vaststellen met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen om de dood van hun familielid in rekening te brengen en/of de nodige updates uitvoeren.

Om u te helpen in uw proces, vooral als u, voor uw eigen account of namens één van uw overleden familieleden, uw recht op rechtzetting wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een e-mailsjabloon, ontwikkeld door de CNIL.

  

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

 

Recht van verzet

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in één van de twee volgende situaties:

   Waar de uitoefening van dit recht op legitieme gronden is gebaseerd; of

   Wanneer de uitoefening van dit recht is bedoeld om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

 

Om u te helpen in uw proces, vooral indien u uw recht van verzet wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een een e-mailsjabloon, ontwikkeld door de CNIL.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

 

6. Reactietijd

 

De TECHNIMA GROEP verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rechtzetting, verzet of elk ander verzoek om aanvullende informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan één maand na ontvangst van uw verzoek.

 

7. Geautoriseerde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

 

De TECHNIMA GROEP informeert u dat het haar geautoriseerde serviceproviders gebruikt om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld, te vergemakkelijken. Sommige providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en de gegevens laten verzamelen via de verschillende formulieren op de website (met uitzondering van het formulier waarmee u uw rechten kunt uitoefenen inzake Computerrechten en vrijheden die door de TECHNIMA GROEP wordt voorgesteld en beheerd).

De TECHNIMA GROEP heeft eerder gezorgd voor de implementatie door haar leveranciers van voldoende garanties en naleving van strikte voorwaarden voor vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Met name was de waakzaamheid gericht op het bestaan ​​van een rechtsgrondslag voor elke overdracht van gegevens naar een derde land. Als zodanig zijn sommige van onze dienstverleners onderworpen aan interne bedrijfsregels (of “Binding Corporate Rules”) die door de CNIL in 2016 zijn goedgekeurd, terwijl andere niet alleen de standaardcontractbepalingen naleven, maar eveneens Privacy Shield.

 

8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

 

Indien u van mening bent dat de TECHNIMA GROEP haar  verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waaraan u een verzoek elektronisch kunt richten door op de volgende link te klikken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

 

 

Andere : 

Zie ons cookiebeleid.

Zie onze wettelijke kennisgevingen.